AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions generals regulen l'ús i accés al lloc web o servei d'Internet que creació i pedagogia de la imatge S.L. (d'ara endavant "el nostre centre") amb domicili social en Prat de la Riba, núm. 45 de Lleida posa a disposició dels usuaris a través de l'adreça electrónica: 

http://www.toniprim.com 

http://www.toniprim.cat 

L'ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats en el web, sota la versió publicada i vigent en cada moment. A aquest efecte es recomana a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades a les pàgines web cada vegada que accedeixi a les mateixes, així com la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es trobin en la memória cau del propi ordinador de l'usuari a l'objecte de rebre una informació plenament actualitzada.

Tot aixó sense perjudici de les condicions específiques que regulin cada un dels productes i serveis la contractació dels quals resulti accessible a través de les pàgines web. 

OBJECTE

El lloc web té per objecte principal informar sobre les activitats del nostre centre, els seus productes i serveis, les nostres produccions i possibilitar la realització de consultes.

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ PER A L'USUARI

L'usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i a principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infantesa. Així mateix queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.

El nostre centre es reserva el dret a excloure l'usuari del servei sense previ avís, i a adoptar quantes mesures consideri oportunes en cada moment, a fi d'evitar les conductes i activitats indicades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL O INDUSTRIAL

S'adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, i gràfics, inclós el copyright, són propietat, han estat cedits o objecte de llicència, a favor del nostre centre per la qual cosa, l'autoria i el dret d'explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció del qual, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il·lícita o delictiva.

Per tot aixó, l'usuari haurà d'abstenir-se d'efectuar la reproducció, adaptació, combinació o integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través del web, llevat autorització expressa del nostre centre, i fins i tot en aquest cas, s'abstindrà d'efectuar-ho a través de procediments diferents dels especificats i previstos a través del propi web per als usuaris, qui en cap cas podran dur a terme cap descàrrega, impressió, còpia, o trasllat del contingut a qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de tal manera que, difereixi, ometi, afegeixi, modifiqui, o suposi contradicció amb relació als missatges o informacions exposades i subministrades a través del web, en la manera en la qual aquests consten en el sistema i als registres informàtics del nostre centre. El nostre centre no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb el propi web, els serveis o els continguts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT


L'usuari a través de les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar, obtenir informació, i contractar serveis. Quantes dades poguessin ser facilitades per part dels usuaris seran tractadess amb absoluta confidencialitat. Tant l'entitat responsable dels fitxers com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats als qui els hagin estat comunicats, a l'emparament de l'autorització conferida per l'usuari, es troben sotmesos al més estricte secret professional, comprometent-se expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d'índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, malament ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, ja a nivell extern com en el marc de la própia estructura i personal dependent, hagut compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als quals estan exposats, provinguin aquests de l'acció humana o del medi físic o natural. Així mateix es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, que acompleixen els requisits i condicions d'integritat i seguretat establerts en la normativa en cada moment vigent. Tot aixó ió no obstant, l'usuari ha de ser conscient i se li adverteix expressament de que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. a) Navegació: La simple navegació a través del lloc web del nostre centre té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part de l'usuari. S'adverteix expressament a l'usuari que el lloc web del nostre centre utilitza "cookies". Les esmentades cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari els quals s'associen únicament amb un usuari anónim. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Les cookies permeten reconèixer els usuaris. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies al seu disc dur, havent de consultar a aquest efecte les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

© Creació i pedagogia de la imatge S.L. 2002. Tots els drets reservats. 

© Toni Prim, Pedagogia de la imatge, S.L. 2003. Todos los derechos reservados.